هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

تصاویر قدیمی از هنرستان سروش

نمایشگاه توانمندیها ومعرفی رشته های هنرستان فنی سروش2

نمایشگاه توانمندیها ومعرفی رشته های هنرستان فنی سروش

بازدید از هنرستان

تصاویر هنرستان