هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

معرفی رشته مکانیک در دانشگاه

وظایف

خواندن و درک نقشه های طراحی، ترسیم های فنی، شماتیک یا گزارش های کامپیوتری

تحقیق، طراحی، ارزیابی، نصب، اجرا یا نگهداری تولیدات، تجهیزات، سیستم ها یا فرایند های مکانیکی مطابق نیازها

مشورت با مهندسین یا دیگر کارکنان برای ایجاد یک روند اجرا، حل نقص های سیستم یا فراهم کردن اطاعات فنی

توسعه، همکاری یا بررسی همه جوانب تولید شامل انتخاب روش های تولید،‌ ساخت یا کارکرد طراحی های محصول

کشف خطاها یا مشکلات تجهیزات برای تشخیص عملیات خطادار و توصیه اقدامات اصلاحی

ادامه مطلب...

مکانیک

- -