هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

فلسفه های آموزشی هنرستان

قرار گرفتن در مسیر توسعه و دستیابی به توسعه پایدار، امروزه یکی از آرمان های جوامع بشری است. سازمان های جهانی مانند یونسکو راه های دستیابی به این توسعه را( بدون در نظر گرفتن شرایط اختصاصی و اقلیمی کشورها) بررسی و راهکارهای کلی را در معرض افکار عمومی قرار داده اند، یکی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه به تأکید سازمان های بین الملل توجه به آموزش های فنی و حرفه ای است.

کشورهای توسعه یافته امروزی از دهه 1970 به این راز موفقیت دست یافته و برای آن برنامه ریزی کرده اند و از چند دهه پیش به دستاوردهای آن نائل گشته اند.

رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، پیشرفت صنعتی، افزایش درآمد سرانه، افزایش رضایتمندی و توانمندی های فردی، اشتغال مفید و ... از دستاوردهای این مهم است.

ادامه مطلب...